• Projecte Activa't Matemàtiques

Projecte Activa't Matemàtiques

Activa't Matemàtiques

El projecte Activa't és aquí perquè et volem donar molt més. Descobreix perquè Activa't és... Aprenentatge per la vida.

Eixos del Projecte Activa't

El nostre objectiu

"Aprendre per a la vida no és una opció, és una obligació" 

Aprendre per a la vida és el principal objectiu que hem de compartir tota la comunitat educativa. Per això volem compartir amb vosaltres algunes idees per reflexionar sota el guiatge de Francisco Zariquiey

 1. L’escola educa per a la vida. Tenim l’oportunitat d’oferir als alumnes les eines necessàries perquè es puguin integrar activa i constructivament dins dels diferents escenaris socials. 
 2. Hem de perseguir la motivació. En molts moments, l’escola ha educat per a l’escola. Hem confós les finalitats amb els mitjans. Hem prioritzat les qualificacions i els reconeixements, que poc han tingut a veure amb la vida dels alumnes.
 3. Vivim un moment de canvi educatiu. Superar la visió més academicista de la vida escolar i estar atents a la velocitat a la qual es produeixen els canvis és el gran repte. 

El nostre camí

Volem oferir als alumnes les eines per a ser: 

 • Més oberts*. Perquè es relacionin millor amb els altres, resolguin conflictes constructivament i cooperin. Tot això en contextos socials diversos i multiculturals. 
 • Més autònoms*. Perquè es puguin desenvolupar de manera autoregulada i eficaç en un entorn ampli i complex. 
 • Més globals*. Perquè s’utilitzen les eines (llenguatges, coneixements i tecnologies) de manera interactiva. 
 • Més competents. Aprenentatges sense data de caducitat perquè dissenyin, gestionin i avaluïn els seus projectes personals. 
 • Més compromesos. Perquè, en definitiva, no només hem de preparar els alumnes per viure al món, sinó també per canviar-lo. 

* Les competències de DeSeCo (Definició i Selecció de Competències, de l'OCDE): un far davant el canvi i la incertesa. 

Les claus del projecte

Més comprensió real per als alumnes

Alumnes que aprenen millor perquè comprenen

Activa't és un projecte per a la diversitat que t'ofereix diversos recursos per adaptar-te a les necessitats de cada alumne. Tot amb un llenguatge senzill i entenedor, pròxim als nens i nenes, perquè tots els alumnes se sentin motivats i capaços i comprenguin millor.  

 • Accés més fàcil: Lectura més fàcil, continguts més sintètics i visuals.  
 • Bastides de suport: Perquè puguis ajudar els alumnes en els continguts o processos més complexos pas a pas.  
 • Aprenentatge experiencial i manipulatiu: Experiències manipulatives àmplies i motivadores.  
 • Resolució de problemes: Perquè els teus alumnes desenvolupin estratègies per resoldre tot tipus de problemes.  
 • Habilitats comunicatives: Tot el treball a l'aula tindrà present el valor de la comunicació i la seva importància en l'aprenentatge.  
 • Comprensió lectora: Per treballar les destreses de la competència lecotra des de l'àrea de matemàtiques de forma pautada i progresiva.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Més innovació amb sentit

Alumnes que treballen junts per aprendre sols

L’aprenentatge cooperatiu millora la motivació per l’aprenentatge i la comprensió dels continguts. Per això et proposem unes matemàtiques comunicatives, comprensives i manipulatives. Per atendre la diversitat dels alumnes per mitjà de suports metodològics contrastats

 • Aprenentatge cooperatiu: Un plantejament senzill i infal·lible, que va pas a pas i que és transversal al llarg de tot el projecte. Trobareu: 
 • Pautes de patrons de cooperació i les tècniques a emprar més adequades en cada moment. 
 • El programa Cooperem, que inclou: una guia i eines cooperatives en l'entorn digital i una carpeta amb una varietat de materials per a l'aula. (Autoria: Francisco Zariquiey

Aprendre a pensar: Perquè ho visquis com una manera de fer les coses i no com una feina addicional. Trobareu: 

 • El programa Mediadors del pensament, que inclou: la guia Mediadors del pensament, eines d'Aprendre a pensar en l'entorn digital i una carpeta amb una varietat de materials per a l'aula. (Autoria: Javier Bahón
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Més transferència de l'aprenentatge

Com es treballa a l’aula amb Activa’t per aconseguir la transferència d'aprenentatge?  

 1. Ens activem. En l’obertura de cada bloc d’activitats proposem una activitat reptadora per situar l’alumne en el contingut de la sessió i detectar les seves idees prèvies
 2. Comprenem. Té una part de teoria lligada a l’activació i una altra part d’activitats de comprensió directa a fi de comprovar el grau d’adquisició. 
 3. Apliquem. Activitats per aprofundir en els continguts emprant diversos processos cognitius: observar, relacionar, raonar... I transferir-los a la vida quotidiana
 4. Comprovem el que hem après: Activitats per comprovar els aprenentatges i la seva utilitat pràctica, activitats de metacognició al final de les unitats i els blocs (El meu diari) per reflexionar sobre el procés d’aprenedre, autoavaluacions interactives.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Més interconnexió: més digital

Un aprenentatge més personalitzat i tan digital com vulguis

Un entorn senzill i amigable amb eines i funcions per atendre la diversitat. Sempre som a prop. T’ajudarem perquè en treguis el millor profit. 

 • Per arribar a tots els alumnes: fitxes i activitats interactives pas a pas i per nivell, de comprensió lectora... A més, podràs crear grups i assignar tasques de manera individual o grupal. 
 • Per motivar els alumnes: activitats gamificades, concursos en línia, recursos per al treball manipulatiu, tutorials i vídeos. 
 • Perquè et comuniquis amb els alumnes i la seva família: fòrums, el Diari d'aprenentatge... 
 • Perquè ho tinguis tot en un únic lloc: accés unificat a serveis educatius com ara continguts, gestió del centre...  
 • Eines cooperatives: tutorials, guia, eines de gestió de l'aula, rols... 
 • Eines d'Aprendre a pensar: videoconsells, estratègies de pensament, guia, organitzadors gràfics interactius... 
 • Per preparar les classes: índex de continguts, guia didàctica, programacions... 
 • Perquè puguis flexibilitzar l'avaluació: proves i registres d'avaluació segons les dimensions, generador d'activitats, instruments de repàs (per unitat, trimestral, final...), motor d'activitats interactives, rúbriques... 

Claus del Projecte Matemàtiques Activa't

Aprenentatge experiencial i manipulatiu

Aprenentatge experiencial i manipulatiu 

 

Què aconseguiràs? El treball mitjançant la manipulació de materials contribueix que l’alumne comprengui “la troballa” matemàtica. 

On i com? 

 • Dinàmiques i activitats proposades al llibre de l’alumne: Activitats per treballar les matemàtiques de manera vivencial i manipulativa.  
 • Quadern Fer per comprendre: Inclou una guia per a l’ús dels materials per a l’aula i tallers per treballar alguns continguts.  
 • Materials per a l’aula: Selecció de materials manipulatius per treballar els continguts de 1r fins a 6è. 
Càlcul mental

Càlcul mental

 

Què aconseguiràs? Els teus alumnes desenvoluparan i practicaran estratègies de càlcul mental de manera que cada nen o nena cada vegada anirà adquirint més fluidesa

On i com? 

 • Jocs digitals com els Mentatletes i la Calculadora desbaratada per desenvolupar l’agilitat mental amb gamificació.  
 • Treball exhaustiu de càlcul mental com a conseqüència directa de la manipulació de materials. Així propiciem que l’alumne generi estratègies de càlcul que s’ajudin de la imatge mental
Resolució de problemes

Resolució de problemes

 

Què aconseguiràs? Els teus alumnes adquiriran les competències relacionades amb la dimensió de resolució de problemes, que els hi aportaran les bases necessàries per a la resolució de problemes matemàtics al llarg de la seva vida escolar. 

On i com? 

 • Problemes visuals: Perquè la maduresa lectora no sigui un requisit indispensable a l’hora de raonar i resoldre.  
 • Programa d’estratègies de resolució de problemes: Estratègies seqüenciades en el cicle inicial perquè l’alumne identifiqui què és un problema i què no, analitzi les situacions per seleccionar les dades, trobi el que falta, el que sobra…  
 • Programa COPER, a partir de 3r: Treball sistemàtic a partir d’estratègies fonamentals com ara organitzar la informació o l’assaig i error… Guia per treballar a classe aquest programa en què s’expliquen les diferents estratègies i com dur-les a terme. Inclou solucions detallades de cada problema. 

Material per a l'alumne

Recursos en paper
 • Trimestrals. Els llibres són trimestrals per a tots els cursos. Així, cada alumne disposa de 3 llibres, un per a cada trimestre. 
 • Amb espiral. Tots els llibres estan enquadernats amb espiral, de manera que són molt més manejables pels alumnes, especialment pels de cicle inicial. 

Com és una unitat?

Material del mestre

Guia essencial del projecte

Guia essencial del projecte, la guia del professor. 

Programa Coper

Programa Coper, els models d’estratègia de resolució de problemes. 

Programa Fer per comprendre, tallers de matemàtiques manipulatives.

 

Programa Fer per comprendre, tallers de matemàtiques manipulatives. 

Recursos per l’avaluació

Recursos per l’avaluació, activitats de repàs, escales d’avaluació, rubriques, registres… Et facilitem fitxes per repassar i comprovar allò que s'ha après a classe, a més de comptar amb una graella de registre on seleccionar les unitats o proves que desitjes avaluar, i obtenir una mitjana per unitat i trimestre. 

Recursos a l’entorn digital

Per preparar les classes

 • Programacions 
 • Guia de Començament de curs 
 • Fitxes d’Intel·ligències múltiples  

Atenció a la diversitat

 • Fitxes de continguts bàsics i de resolució pas a pas (Bastides de suport) 
 • Activitats d’aprofundiment 
 • Fitxes de comprensió lectora  

Altres recursos digitals

 • Vídeos i tutorials d’ús del materials 
 • Reproducció digital del material manipulatiu per traballar en gran grup: Targetes de composició, blocs multibase, tires i sectors de fraccions….  

Descarregables:

 • Tots els recursos del projecte en format paper disponibles per descarregar en format digital.

Accedeix als recursos digitals

Descarrega i consulta el catàleg, una unitat de mostra dels quaderns de l'alumne o una mostra dels solucionaris del professor. O bé demana una llicència demo! Tot des del Webpack, una plataforma a la qual s'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu.

catàleg

mostra digital

presentació comercial

 

Top