• Política de privadesa

Política de privadesa

Aquest lloc web (en endavant, el Web) és propietat d'Editorial Cruïlla, SA (d'aquí en endavant CRUÏLLA), amb domicili al carrer Roger de Llúria, 44, 4t, 08009, Barcelona i CIF A/08-934689, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 43251, Foli 18, Full B-60640, Inscripció 1a.

 • Contacte amb el Servei d'atenció al client: mitjançant aquest formulari
 • Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: mitjançant aquest formulari

 

És el compromís de CRUÏLLA respectar la privadesa dels usuaris i la protecció i la seguretat de les dades personals dels qui accedeixen o són usuaris dels nostres productes i serveis, o estan interessats a mantenir-se informats sobre aquests. Per això, mitjançant aquest document, l'informem sobre la forma en què recollim, tractem i protegim la seva informació personal, tant aquella que ens facilita directament com la derivada de la navegació, ús i gaudi dels continguts i serveis associats al Web.

L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de privadesa i determinar, lliurement i voluntàriament, si desitja facilitar les seves dades personals a CRUÏLLA en les condicions en què s'estableixen. 

 

1. AMB QUINA FINALITAT CRUÏLLA TRACTARÀ LES SEVES DADES PERSONALS I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals seran tractades per CRUÏLLA d’acord amb les finalitats següents:

 • Gestionar els serveis i avantatges que ofereix el Web als usuaris.
 • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació.
 • Gestionar l'enviament per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, comunicacions i ofertes comercials, tant dels nostres propis productes i serveis com els de les entitats del grupo SM (www.grupo-sm.com), fonamentalment en els àmbits editorial, de formació i educació.
 • Les dades també es podran utilitzar per a l’elaboració d’un perfil comercial de l’afectat que permeti un millor compliment de les finalitats esmenades (prestació del servei, enviament de comunicacions ajustades als seus interessos, etc.). En cap cas s’adoptaran decisions automatitzades basades en aquesta informació.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, excepte que l'usuari sol·liciti la baixa a CRUÏLLA, s'hi oposi o revoqui el seu consentiment, i excepte aquelles per a les quals existeixi una obligació legal de conservar-les durant un temps superior.

 

2. QUINES DADES TRACTARÀ CRUÏLLA?

Les categories de dades que seran objecte de tractament per part de CRUÏLLA estaran determinades, en cada cas, pels formularis que figurin en les diferents seccions del Web.

A més de l'anterior, es podrà realitzar el tractament de la informació derivada de la navegació i ús dels continguts i serveis associats al Web per part dels usuaris, inclosa l'adreça IP.

Tanmateix, sempre per a l'ús que s'ha expressat en l'apartat anterior, es podrà realitzar el tractament de dades obtingudes mitjançant fonts externes, inclòs l'anàlisi de la informació obtinguda per altres vies per les entitats del grupo SM. 

En el cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta que compta amb el consentiment d'aquests i es compromet a traslladar a la persona interessada, titular de les dites dades, la informació continguda en aquesta Política de Privadesa, eximint CRUÏLLA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, CRUÏLLA podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que es corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades. 

 

3. QUAN ÉS OBLIGATORI FACILITAR DADES A CRUÏLLA?

En el Web s'indicarà quines de les dades sol·licitades tenen caràcter obligatori per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten aquestes dades o bé no es faciliten correctament, no es podran atendre les sol·licituds dels usuaris o fer ús del servei o prestació que correspongui. 

 

4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El tractament de dades per a la gestió dels serveis i avantatges prestats mitjançant el Web és necessari per a l'eficaç execució de la relació contractual amb els usuaris.

El tractament de dades per a l'atenció de les sol·licituds de contacte i informació estarà basat en el mateix consentiment de l'usuari, manifestat en realitzar la corresponent consulta o sol·licitud.

Per la seva part, la base legal per a l'ús de les dades amb finalitats de màrqueting, inclosa la realització d'un perfil comercial per assegurar que les comunicacions s'ajusten als interessos de l'afectat, serà (1) si aquest té la consideració de client, l'interès legítim de SM reconegut per la normativa, en limitar-se aquest ús a productes i serveis exclusivament del grupo SM i del mateix tipus que els del Web (sempre en els àmbits editorial, de formació i educació); i (2) en els altres supòsits (per exemple, sol·licituds de contacte i informació), el consentiment. L'ús del Web no estarà supeditat a l'acceptació d'aquest tractament amb finalitats de màrqueting, per la qual cosa estaran habilitats els corresponents procediments per oposar-se al tractament o prestar el consentiment oportú, segons el cas.

 

5. PUC REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS?

Sempre que es faci alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta s'ajustarà a les finalitats indicades en aquesta Política i serà dirigida única i exclusivament a aquells usuaris dels quals CRUÏLLA tingui la legitimació corresponent, segons l'esmenat anteriorment.

A més a més, en cas que l'usuari desitgi oposar-se al tractament o revocar el seu consentiment i deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals, pot sol·licitar-ho dirigint-se al nostre Delegat de protecció de dades, o indicant-ho mitjançant l'opció de baixa proporcionada a cada una de les comunicacions comercials enviades. La renovació del consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

 

6. AMB QUI COMPARTIRÀ CRUÏLLA LES DADES DE L'USUARI? 

Les dades de l'usuari podran ser comunicades a:

 • Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.
 • Quan les condicions legals de les accions que es realitzin mitjançant el Web (per exemple, concursos, promocions, etc.) així ho indiquin expressament, determinades dades podran ser publicades per CRUÏLLA en el Web o qualsevol altre portal o xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram, etc.) del grupo SM.
 • Altres entitats del grupo SM, ja sigui perquè (i) ho necessitin per a la gestió dels serveis del Web o per a la resposta a sol·licituds de contacte i informació rebudes, o bé (ii) sempre que estiguem legitimats per fer-ho, d'acord amb el que s'ha indicat anteriorment, per a l'enviament de comunicacions comercials sobre els productes i serveis oferts per les entitats que el formen, en els àmbits editorial, de formació i educació. 

Addicionalment les dades podran ser accessibles per proveïdors de CRUÏLLA, sempre que sigui necessari o oportú per a l'adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les dades per a finalitats pròpies.

 

7. ON ES TRACTARAN LES DADES? 

En el cas que per al desenvolupament correcte de la relació dels usuaris amb CRUÏLLA resulti absolutament necessari que el tractament de les dades personals es realitzi, parcialment o totalment fora del territori nacional (en el cas d'usuaris de l'Estat espanyol, fora de l'Espai Econòmic Europeu), quedarà garantit un nivell adequat de protecció d'acord amb la legislació aplicable, sigui perquè el país o l'organització de destí ofereixi tal garantia (per exemple, en el cas de tractaments als Estats Units, per adhesió del proveïdor al sistema de Privacy Shield amb la Unió Europea) o perquè la persona o l'entitat encarregada del tractament s'hagi compromès contractualment amb aquesta. Si desitja més informació sobre aquestes garanties, contacti al Delegat de protecció de dades del grupo SM.

 

8. QUINS DRETS TÉ L'USUARI I COM ELS POT EXERCIR?

En qualsevol moment i de manera gratuïta, l'usuari pot exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades davant CRUÏLLA (revocar consentiments, accedir a les dades personals que estan sent tractades, rectificar-les, sol·licitar la supressió o portabilitat i/o limitar el seu tractament, segons sigui exigible).

Per a l'exercici dels drets serà necessari posar-se en contacte amb el nostre Delegat de protecció de dades pels canals indicats més amunt, assenyalant el dret o drets que es vulguin exercir. CRUÏLLA estudiarà la sol·licitud amb la finalitat de donar-li una resposta tan aviat com sigui possible. Si us plau, tingueu en compte que els drets assenyalats només podran ser atesos en els supòsits previstos per la normativa de protecció de dades. 

Igualment, si ho considera oportú, pot presentar una reclamació davant de l'autoritat competent en la matèria. 

 

9. QUINES RESPONSABILITATS TÉ L'USUARI EN RELACIÓ AMB LES DADES?

L'usuari:

 • Garanteix que té l'edat legal i capacitat jurídica necessària per facilitar a CRUÏLLA i autoritzar el tractament de les dades d'acord amb la present Política de Privadesa, i que les dades que facilita són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real. 
 • Garanteix que, en cas de facilitar dades de tercers, ha informat als mateixos dels aspectes continguts en aquesta Política de Privadesa. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a CRUÏLLA o bé està legalment legitimat a fer-ho. 
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a CRUÏLLA o a tercers. 

 

10. QUINES MESURES DE SEGURETAT ADOPTA CRUÏLLA EN EL TRACTAMENT DE LES DADES?

Les dades seran custodiades per CRUÏLLA en sistemes que garanteixin la màxima confidencialitat i seguretat de la informació, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzativa que siguin necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades. 

 

(Darrera actualització: 21 de maig del 2020)

Top