• Matemàtiques - Construïm Secundària

Matemàtiques - Construïm Secundària

Construïm Secundària

Matemàtiques - Construïm Secundària

Una didàctica a la mida de cada docent

Dues propostes per treballar els continguts. L’estructura de les unitats permet treballar els continguts, primer, mitjançant una seqüència didàctica d’activitats i, posteriorment, assentar els continguts teòrics, o bé es pot seguir el procés invers: treballar primer aquests continguts i posteriorment fer les activitats corresponents.

Aprendre per un mateix

Una filosofia didàctica que promou que l’alumnat adquireixi continguts i procediments al llarg del procés de resolució de les diferents activitats. Una visió aplicada dels coneixements que permetrà dotar-los de significat, facilitant així la motivació de l’alumnat.

Alumnes conscients dels beneficis d’aprendre

Els alumnes relacionaran els coneixements amb fets quotidians reconeixibles i propers a ells i en descobriran la utilitat per a les seves vides.

I també: múltiples opcions per al treball cooperatiu, activitats de síntesi, vocabulari, mapes conceptuals, activitats interactives, experiments per dins o fora del laboratori i la Revista de ciència, amb l’objectiu de fomentar la competència comunicativa, la comprensió lectora i l’escriptura.

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula.

Material per al professor

 

Guia didàctica digital

El projecte Construïm presenta Construïm Digital un entorn virtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web

L'entorn virtual d'aprenentatge inclou, en la versió per als mestres, tot el material per a la planificació de les classes: programacions, avaluació, activitats de diversitat, multinivell i bastides de suport, solucionaris i recursos didàctics específics per a cada àrea.

Els recursos per al professorat també es faciliten en un dispositiu USB.

Continguts a l'Entorn Virtual d'Aprenentatge

L’entorn Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran acompanyar i reforçar cada unitat: animacions, vídeos, enllaços a recursos externs, activitats interactives, autoavaluacions, mapes conceptuals interactius...

Recursos didàctics del llibre i per al treball de cadascuna de les unitats

  • Programació
  • Activitats de reforç
  • Activitats d'ampliació
  • Avaluació inicial diagnòstica
  • Avaluacions parcials
  • Avaluació final de curs
  • Solucionaris de les activitats dels llibres, les activitats de reforç i d'ampliació i les avaluacions

Mostra de recursos

Baixa't una mostra dels recursos per als professors del llibre de Matemàtiques de 1r d'ESO (Unitat 8).

Descarregar mostra

Material per a l'alumne

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r ESO
 
1. Els nombres naturals
2. Els nombres enters
3. Fraccions i decimals
4. Equacions
5. Proporcionalitat
6. Estadística i proporcionalitat
7. Rectes i angles
8. Figures planes
9. Àrees
10. Cossos geomètrics
2n ESO
 
1. Els nombres enters. Potències i arrels
2. Nombres fraccionaris i decimals
3. El llenguatge algebraic
4. L'equació de primer grau
5. Proporcionalitat i percentatges
6. Les funcions
7. Estadística i probabilitat
8. La mesura. Teoremes de Tales i de Pitàgores
9. Poliedres i cossos rodons
10. Volum de poliedres i cossos rodons
3r ESO
 
1. Els nombres racionals
2. Successions
3. Polinomis i equacions
4. Sistemes d'equacions
5. Proporcionalitat
6. Funcions
7. Tipus de funcions
8. Estadística
9. Probabilitat
10. Geometria del pla
11. Transformacions en el pla
12. Cossos geomètrics
4t ESO
 
1. Els nombres reals
2. Potències i arrels
3. Els polinomis
4. Equacions
5. Inequacions
6. Trigonometria
7. Rectes en el pla
8. Funcions
9. Tipus de funcions
10. Estadística
11. Tècniqiues de recompte
12. Probabilitat

 

Top