• Llengua i Literatura Clau Construïm - Construïm Secundària

Llengua i Literatura Clau Construïm - Construïm Secundària

Llengua i Literatura Clau Construïm  - Construïm Secundària

Enfocament comunicatiu

Aprendre a llegir els gèneres textuals de la societat actual és la clau del projecte Construïm. Treballem la comprensió de textos impresos, orals i digitals.

Completem l’aprenentatge amb la producció oral i escrita en tallers de comunicació per estimular la creativitat i afavorir així la contextualització dels coneixements en situacions comunicatives quotidianes.

Ús reflexiu i lúdic de la llengua en diferents contextos

A fi de construir una formació gramatical sòlida, incloem activitats resoltes pas a pas i diversos recursos audiovisuals.

Descobrim la literatura a partir dels textos

Una completa proposta de textos recursos per conèixer la literatura, despertar l’interès per la lectura i descobrir la pervivència de temes i personatges al llarg de la història.

Gramàtica comparada

El projecte inclou un apartat específic de gramàtica comparada: un enfocament innovador de l’ensenyament gramatical a partir de la comparació amb altres llengües.

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula, posant les TIC al servei de l’animació a la lectura i de la comprensió i l’avaluació de continguts i procediments clau.

Material per al professor

Guia didàctica digital

El projecte Construïm presenta Construïm Digital un entorn virtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web

L'entorn virtual d'aprenentatge inclou, en la versió per als mestres, tot el material per a la planificació de les classes: programacions, avaluació, activitats de diversitat, multinivell i bastides de suport, solucionaris i recursos didàctics específics per a cada àrea.

Els recursos per al professorat també es faciliten en un dispositiu USB.

Continguts a l'Entorn Virtual d'Aprenentatge

L’entorn Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran acompanyar i reforçar cada unitat: animacions i vídeos, enllaços a recursos externs, activitats i autoavaluacions interactives...

Recursos didàctics del llibre i per al treball de cadascuna de les unitats

  • Programació
  • Activitats d'ampliació i reforç i activitats cooperatives
  • Avaluació inicial
  • Avaluació de les unitats didàctiques
  • Avaluació final 
  • Solucionaris de les activitats dels llibres, de les activitats d'ampliació i reforç i de les avaluacions

Material per a l'alumne

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r ESO
 
U1. El primer dia
U2. Podem fer-ho!
U3. La Terra en un cossiol
U4. El plaer de descobrir
U5. Tots a l’una
U6. Passa el temps
U7. Que bo!
U8. Parlar t’ajuda
U9. Escrivim i creem
Annex
2n ESO
 
U1. Herois i mites
U2. Amb la paraula exacta
U3. Celebracions especials
U4. Diferències que ens acosten
U5. Estudiar és un dret
U6. Paraules d’amor
U7. Quin és el teu talent?
U8. El teu granet d’arena
U9. En xarxa
Literatura
Annex
3r ESO
 
U1. Cada llibre, un món
U2. Creem i vivim
U3. Estimat planeta
U4. Llaços d’amistat
U5. La mesura de la ciència
U6. Treballar és un dret
U7. Intercanvis
U8. Consumidors responsables
U9. Escrivim i creem
Literatura
Annex
 
4t ESO
 
U1. Reiniciem?
U2. Allunyar-se per a trobar-se
U3. L’últim que es perd
U4. Sóc lliure
U5. La necessitat de saber
U6. És per salut
U7. Només ho has de voler
U8. Veure per creure
U9. Sobren les paraules?
Literatura
Annex
Top