• Llengua Catalana i Literatura - Construïm Secundària

Llengua Catalana i Literatura - Construïm Secundària

Llengua Catalana i Literatura - Construïm Secundària

Llengua Catalana i Literatura - Construïm Secundària

Treball de la llengua a partir del text

Una selecció de textos sobre els quals s’exerciten les competències lingüístiques: expressió oral i escrita, comprensió lectora, processament i anàlisi de la informació, producció de textos...

El treball pràctic hi és predominant, però els continguts teòrics es desgranen en petits blocs al llarg de les unitats i en un resum general al final de cadascuna d’elles.

Aprenentatge de la llengua enfocat segons els diversos àmbits d’ús

La gran varietat de textos escollits ofereix als alumnes un ampli ventall d’ús de l’idioma que abasta tots els àmbits de la societat.

Aprenentatge del codi lingüístic plantejat de manera sistemàtica i global

El codi de la llengua s’organitza a partir dels diferents nivells lingüístics treballats a cada curs. A primer i tercer curs, es concreta en la fonètica, l’ortografi a i la sintaxi.

Itineraris de literatura

Cada bloc tanca amb una aproximació i un passeig cronològic per la literatura catalana des de l’època medieval fins a l’actualitat.

I també: activitats al final de cada unitat, propostes i suggeriments de lectura, projecte final de cada unitat, activitats interactives...

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula.

Material per al professor

Continguts a l'Entorn Virtual d'Aprenentatge

L’entorn Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran acompanyar i reforçar cada unitat: animacions, vídeos, enllaços a recursos externs, activitats interactives, autoavaluacions, mapes conceptuals interactius...

Recursos didàctics del llibre i per al treball de cadascuna de les unitats

  • Programació
  • Activitats multinivell
  • Avaluació inicial diagnòstica
  • Avaluacions parcials dels blocs de continguts
  • Avaluació final de curs
  • Solucionaris de les activitats dels llibres, les activitats multinivell i les avaluacions

Mostra de recursos

Baixa't una mostra dels recursos per als professors del llibre de Llengua catalana i literatura de 1r d'ESO (Unitat 2).

Descarregar mostra

Material per a l'alumne

1r ESO

 

2n ESO

 

3r ESO

 

4t ESO

 
1r ESO
 
BLOC 1. LA DESCRIPCIÓ
1 El retrat
2 Els bestiaris
3 La defi nició
BLOC 2. LA NARRACIÓ
4 La rondalla
5 La novel·la d’aventures
6 La notícia
BLOC 3. EL DIÀLEG
7 La conversa
8 El debat
9 El còmic
CODI LINGÜÍSTIC
1 Les vocals: sons i grafi es
2 La síl·laba, el diftong, l’accentuació i la dièresi
3 Les consonats: sons i grafies
2n ESO
 
BLOC 1. EL TEXT EXPOSITIU I EL TEXT PREDICTIU
1 Diccionaris i enciclopèdies
2 Conferències i exposicions
3 Auguris i profecies
BLOC 2. EL TEXT RETÒRIC
4 La poesia popular
5 Les llegendes
6 El teatre popular
BLOC 3. EL TEXT ARGUMENTATIU I EL TEXT INSTRUCTIU
7 Excuses i raons
8 Les cartes dels lectors
9 Maleficis i sortilegis
LITERATURA
L’Humanisme
La narrativa religiosa, cavalleresca i burgesa
La poesia. Ausiàs March
CODI LINGÜÍSTIC
Morfologia nominal
Morfologia verbal i adverbial
Preposicions, conjuncions i interjeccions
3r ESO
 
BLOC 1. LA DESCRIPCIÓ
1 El reportatge
2 L’article d’opinió
3 L’anunci publicitari
BLOC 2. LA NARRACIÓ
4 El conte literari
5 La poesia culta
6 La tragèdia
BLOC 3. EL DIÀLEG
7 Enraonies i rumors
8 El discurs polític
9 Informes i previsions de futur
CODI LINGÜÍSTIC
1 Les vocals: sons i grafies
2 La síl·laba, el diftong, l’accentuació i la dièresi
3 Les consonats: sons i grafies
LITERATURA
El Renaixement
El Barroc
La Il·lustració
4t ESO
 
BLOC 1. ÀMBIT HUMANÍSTIC
1 La crònica
2 L’Assaig
3 La sociolingüística
BLOC 2. ÀMBIT CIENTÍFIC
4 La narrativa historiogràfica
5 L’Article científic
6 La Conversa científica
BLOC 3. ÀMBIT ADMINISTRATIU I JURÍDIC
7 Currículums i instàncies
8 Els judicis
9 Sentències i denúncies
CODI LINGÜÍSTIC
Classes gramaticals, sintagmes i funcions
Oracions
Textualitat i puntuació
LITERATURA
La Renaixença, el Modernisme i el Noucentisme
Literatura abans i després de la guerra civil
Literatura actual

 

Top