• Física i Química - Construïm Secundària

Física i Química - Construïm Secundària

Física i Química - Construïm Secundària

Física i Química - Construïm Secundària

Una didàctica a la mida de cada docent

Dues propostes per treballar els continguts. L’estructura de les unitats permet treballar els continguts, primer, mitjançant una seqüència didàctica d’activitats i, posteriorment, assentar els continguts teòrics, o bé es pot seguir el procés invers: treballar primer aquests continguts i posteriorment fer les activitats corresponents.

Aprendre per un mateix

Una filosofia didàctica que promou que l’alumnat adquireixi continguts i procedi ments al llarg del procés de resolució de les diferents activitats. Una visió aplicada dels coneixements que permetrà dotarlos de significat, facilitant així la motivació de l’alumnat.

Alumnes conscients dels beneficis d'aprendre

Els alumnes relacionaran els coneixements amb fets quotidians reconeixibles i propers a ells i en descobriran la utilitat per a les seves vides.

I també: múltiples opcions per al treball cooperatiu, activitats de síntesi, vocabulari, mapes conceptuals, activitats interactives, experiments per dins o fora del laboratori i la Revista de ciència, amb l’objectiu de fomentar la competència comunicativa, la comprensió lectora i l’escriptura.

Material per al professor

Guia didàctica digital

El projecte Construïm presenta Construïm Digital un entorn virtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web

L'entorn virtual d'aprenentatge inclou, en la versió per als mestres, tot el material per a la planificació de les classes: programacions, avaluació, activitats de diversitat, multinivell i bastides de suport, solucionaris i recursos didàctics específics per a cada àrea.

Els recursos per al professorat també es faciliten en un dispositiu USB.

Continguts a l'Entorn Virtual d'Aprenentatge

L’entorn Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran acompanyar i reforçar cada unitat: animacions, vídeos, enllaços a recursos externs, activitats interactives, autoavaluacions, mapes conceptuals interactius...

Recursos didàctics del llibre i per al treball de cadascuna de les unitats

  • Activitats de reforç
  • Activitats d'ampliació
  • Avaluació inicial diagnòstica
  • Avaluacions parcials
  • Avaluació final de curs
  • Solucionaris de les activitats dels llibres, les activitats de reforç i d'ampliació i les avaluacions

Baixa't una mostra dels recursos per als professors del llibre de Física i química de 3r d'ESO (Unitat 1).

Descarregar mostra

Material per a l'alumne

2n ESO

3r ESO

4t ESO

2n ESO
 
1. La matèria de l'univers
2. Els estats de la matèria
3. Les mescles
4. Les substàncies pures
5. El moviment
6. Les forces
7. L’energia dels canvis
8. Calor i temperatura
9. Ones. El so i la llum
3r ESO
 
1. Els sistemes materials
2. Substàncies pures i mescles
3. La composició de la matèria
4. Unions d'àtoms
5. Les reaccions químiques
6. Tot és química
7. Forces i moviment
8. Els electrons en moviment
9. Imants i corrent elèctric
ANNEX I: Les ciències experimentals
ANNEX II: Formulació
ANNEX III: Treball al laboratori
4t ESO
 
1. Les causes del moviment. Les forces
2. El moviment dels cossos
3. El gran sistema del món
4. Forces i fluids
5. Treball i energia
6. Calor i energia
7. L’energia de les ones
8. Les reaccions químiques
9. Els àtoms i els seus enllaços
10. La química del carboni
Top