Projecte educatiuL'educació ens mou. Més que una declaració de principis, moure'ns per l'educació és la idea que rau en totes les activitats de Cruïlla, especialment en la filosofia i la línia editorial de les nostres publicacions.

El projecte educatiu de Cruïlla és un reflex fidel del nostre compromís amb l'educació.

Ens proposem acompanyar els infants en el seu procés de creixement, adaptant-nos a les diferències de cada etapa i amb la finalitat de guiar-los cap a un model de persona amb una manera de sentir, d'actuar i d'afrontar la vida:

Una persona oberta al diàleg, una persona que desenvolupa i integra les emocions, una persona lliure i responsable, conscient de la seva fragilitat, oberta al transcendent i arrelada a la història.

Una persona oberta a una societat plural, esperançada, amb sentit crític i consciència moral, sociable i compassiva, i compromesa amb la justícia i els drets humans.

Els nostres eixos d'actuació:

• Apostem per la dignitat de les persones

La intervenció educativa s'ha de dur a terme des del respecte a la persona. Cada infant és únic i respectar-lo és convertir-lo en el principal protagonista de la seva maduració.

• Creiem que la diversitat enriqueix

Els nostres alumnes viuen en una societat amb diversitat de cultures, creences i procedències. El nostre projecte educatiu promou la trobada amb la diferència, les actituds integradores i la cultura de la pau.

• Defensem una educació integral

No podem oblidar que l'objectiu de l’educació ha de ser assolir la formació integral de l’individu; és a dir, aconseguir que s’entrellacin bé tots els continguts del currículum i, en definitiva, que no se separi la informació del pensament i que la persona creixi en totes les seves dimensions i capacitats.

• Promovem el desig de saber

El desig de saber va sempre de la mà de l’aprenentatge i està estretament relacionat amb la motivació i la creació d’hàbits.

• Impulsem l'aprenentatge continu

En les últimes dècades, el cabal de coneixements ha augmentat de forma exponencial. Augmentar la competència dels individus passa, no tant per adquirir una quantitat de coneixements classificats com per dominar els instruments per saber, és a dir, per aprendre a aprendre.

• Fomentem les idees d'"aprendre a convire" i "aprendre a ser"

Entenem els materials didàctics com a mediadors entre l’infant i els continguts d’ensenyament i aprenentatge. Un aprenentatge és realment eficaç quan té significat per a l’alumne i és constructiu.

Els nostres llibres utilitzen contextos que connecten amb els interessos de l’alumne i, a partir d’aquí, orienten l’aprenentatge per mitjà d’una seqüència d’activitats variades, graduades i engrescadores.

Per a fer aquesta tasca, considerem els materials interactius i les TIC com a instruments idonis: motiven l’alumne, fomenten l’aprenentatge actiu i continu i, a més, faciliten l'atenció personalitzada.