Llibres de text

Torna al llibre anterior

CRD Alumne. Llengua i literatura. 4 ESO. Clau Construïm

Llibre digital

Autors:

Guerrero i Vives, Jaume, Gregori, Miriam, I més. Serveis Lingüístics i Editorials, Canyelles Roca, Anna, Toda Bonet, Agnès, Greus, Àlan, Vidal-Abarca Gamez, Eduardo, Serrano Mendizabal, Ángeles, Mañez Saez, Ignacio, Roman Castells, Marina, Sánchez Candela, Noèlia, Khouja Balada, Marta, Quintana Sanfeliu, Oriol, Salvà Puig, Sebastià, Castro López, Bernat, Bustos Prados, Juan

Il·lustracions:

Nieto Cano, Luis, Barbeito Jerez, Cristian
Versió digital del llibre Llengua i literatura 4 ESO amb un enfocament comunicatiu, del Projecte Construïm, que inclou Entorn Personal de Treball amb recursos interactius i propostes didàctiques vinculades al treball dels continguts.
Sinopsi: 
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA

APOSTEM PER UN ENFOCAMENT COMUNICATIU
Aprendre a llegir els gèneres textuals de la societat actual és la clau del nostre projecte. Treballem la comprensió de textos impresos, orals i digitals.
Completem l’aprenentatge amb la producció oral i escrita en tallers de comunicació per estimular la creativitat i afavorir així la contextualització dels coneixements en situacions comunicatives quotidianes.

PROPOSEM L’ÚS REFLEXIU I LÚDIC DE LA LLENGUA EN DIFERENTS CONTEXTOS
A fi de construir una formació gramatical sòlida, incloem activitats resoltes pas a pas i diversos recursos audiovisuals.
El projecte inclou un apartat específic de gramàtica comparada: un enfocament innovador de l’ensenyament gramatical a partir de la comparació amb altres llengües.

DESCOBRIM LA LITERATURA A PARTIR DELS TEXTOS
Una completa proposta de textos i recursos per conèixer la literatura, despertar l’interès per la lectura i descobrir la pervivència de temes i personatges al llarg de la història.

CONSTRUÏM DIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL
Integrem eines del món digital que enriquiran les teves classes. Posem les TIC al servei de
l’animació a la lectura i de la comprensió i l’avaluació de continguts i procediments clau.
Índex: 
1. Reiniciem?
Les propietats textuals: la coherència i l’adequació | Taller de comunicació | Lectura | El sistema vocàlic | L’oració | L’ordre de l’oració | Les relacions semàntiques | La diversitat lingüística | Què has après | Posa’t a prova.

2. Allunyar-se per trobar-se
Les propietats textuals: la cohesió | Taller de comunicació | Lectura | El sistema consonàntic | El predicat nominal | El llenguatge denotatiu i connotatiu | Les actituds i els prejudicis lingüístics | Què has après | Posa’t a prova.

3. L’últim que es perd
La comunicació personal | Taller de comunicació | Lectura | Els diftongs i els hiats. L’accentuació | El predicat verbal i els complements I | Els complements verbals | Les associacions semàntiques | Les varietats de la llengua | Què has après | Posa’t a prova.

Entrana’t 1: Fem teatre!

4. Soc lliure
Els textos periodístics informatius | Taller de comunicació | Lectura | Les consonants fricatives i africades alveolars | El predicat verbal i els complements II | El complement predicatiu | La derivació i la composició | Les varietats diatòpiques o geogràfiques | Què has après | Posa’t a prova.

5. La necessitat de saber
Els textos periodístics d’opinió | Taller de comunicació | Lectura | Les consonants fricatives i africades palatals | L’oració composta | La juxtaposició | Procediments de creació léxica: la parasíntesi i l’habilitació | Les varietats diacròniques | Què has après | Posa’t a prova.

6. És per salut
Els textos publicitaris | Taller de comunicació | Lectura | L’apòstrof | La subordinació | Les oracions subordinades substantives | Les locucions, les frases fetes i els refranys | Les varietats diastràtiques o socials | Què has après | Posa’t a prova.

Entrena’t 2: El banc del temps

7. Només ho has de voler
Els textos acadèmics | Taller de comunicació | Lectura | Les majúscules i les minúscules | Les oracions subordinades adjectives | Els pronoms relatius | Els mots patrimonials i els cultismes | Les variacions diafàsiques o funcionals | Què has après | Posa’t a prova.

8. Ser o no ser
Els textos administratius | Taller de comunicació | Lectura | Els signes de puntuació | Les oracions subordinades adverbials I | Les oracions adverbials de temps no personals | Els neologismes |L’estàndard | Què has après | Posa’t a prova.

9. Sobren les paraules?
Els textos professionals. El currículum | Taller de comunicación | Lectura || Els signes de puntuació d’incisos | Les oracions subordinades d’implicació lògica | Les abreviacions | L’estàndard | Què has après | Posa’t a prova.

Entrena’t 3: Turisme literari

Literatura. De la Renaixença a la literatura actual
1 Segle XIX: la Renaixença
2 El tombant de segle
3 De la postguerra a l’actualitat

Annexos
Valoració: 

Vots 0

Comentaris 0

Dades bàsiques:

ISBN:
9788466142540
Codi: A178503
Projecte:
Construïm
Núm de Pàgines:
272
Cataleg: 
text

Comentaris (0)

Afegeix un nou comentari