• MATEMÀTIQUES CONSTRUÏM

Matemàtiques Projecte Construïm

MATEMÀTIQUES - CONSTRUÏM BACHILLERAT

Les claus de Construïm a l'àrea de matemàtiques.

El projecte Construïm, a Batxillerat

Construïm és un projecte global que situa els alumnes en el centre mateix del procés d'aprenentatge, fent atenció als diferents ritmes i situacions de cadascun. 

Claus del projecte

  • Afavorim l'aprenentatge constructivista i autònom

Es contextualitzen els continguts matemàtics oferint exemples resolts per tal de fer significatiu l’aprenentatge. D’aquesta manera, els alumnes es poden enfrontar amb confiança a l’àmplia col·lecció d’activitats proposades, adaptades als diferents nivells dels alumnes. A més, es proposa de treballar els continguts més rellevants amb un gran nombre d’aplets amb GeoGebra

  • T'ajudem a preparar els alumnes

El projecte t'ajuda a preparar els nois i noies per a l’accés a la universitat a través d’activitats de diferent tipologia. 

  • Apostem pel rigor científic

Es desenvolupen els continguts amb rigor, però sense renunciar a presentar-los en contextos pròxims a l’experiència quotidiana de l’alumne. 

Material de l' alumne

Matemàtiques 1r Matemàtiques 2n Matemàtiques aplicades a les ciències socials 1r Matemàtiques aplicades a les ciències socials 2n

Matemàtiques 1r 

U1. Nombres reals 
U2. Àlgebra 
U3. Trigonometria 
U4. Vectors 
U5. Geometria analítica 
U6. Còniques 
U7. Nombres complexos 
U8. Successions 
U9. Funcions 
U10. Límits i continuïtat 
U11. Derivades 
U12. Distribucions bidimensionals 
U13. Probabilitat 
U14. Distribucions de probabilitat 
Annex 
Matemàtiques 2n 
 
U1. Límits de funcions. Continuïtat
U2. Derivades
U3. Aplicacions de les derivades
U4. Representació de funcions
U5. Primitiva d’una funció
U6. Integral definida
U7. Matrius
U8. Determinants
U9. Sistemes d’equacions lineals
U10. Vectors
U11. Rectes i plans a l’espai
U12. Propietats mètriques
Annex
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 1r 
 
U1. Nombres reals
U2. Matemàtica financera
U3. Àlgebra
U4. Equacions i sistemes
U5. Inequacions i sistemes
U6. Funcions
U7. Tipus de funcions
U8. Límits i continuïtat
U9. Introducció a la derivada
U10. Estadística unidimensional
U11. Estadística bidimensional
U12. Combinatòria i probabilitat
U13. Distribucions de probabilitat
Annex
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 2n 
 
U1. Matrius
U2. Determinants
U3. Sistemes d’equacions lineals
U4. Rectes en el pla
U5. Inequacions
U6. Programació lineal
U7. Funcions, límits i continuïtat
U8. Derivades
U9. Representació de funcions
Annex

Material per al professor

Guia didàctica digital

El projecte Construïm presenta Construïm Digital un entorn virtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant amb el material de l'alumne i els recursos i continguts web de l'entorn. 

L'entorn virtual d'aprenentatge inclou, en la versió per al professor, tots els recursos necessaris per a la planificació de les classes: programacions, avaluació, activitats de reforç i ampliació, solucionaris i altres recursos didàctics. 

Els recursos per al professorat també es faciliten en un dispositiu USB

Continguts a l'entorn virtual d'aprenentatge

L’entorn Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran acompanyar i reforçar cada unitat: vídeos, enllaços a recursos externs, activitats interactives, autoavaluacions i activitats amb GeoGebra. 

Continguts didàctics del llibre
- Programació 
- Activitats d'ampliació i reforç 
- Avaluació inicial 
- Avaluació de les unitats didàctiques 
- Avaluació final  
- Solucionaris de les activitats dels llibres, de les activitats d'ampliació i reforç i de les avaluacions

Botiga Digital

Botiga Digital

Des de la botiga digital de Construïm pots adquirir llicències digitals del llibres de l'alumne en cas que no disposis del llibre en paper o si la teva llicència ha caducat. Per activar les llicències entra a la secció 'Accés alumnes' del web i entra amb les teves dades d'accés o registra't si ets usuari nou. 

Accedir a la Botiga Digital

L' entorno digital Construïm

L’entorn digital Construïm inclou nombrosos continguts vinculats als continguts de les unitats que et permetran un treball integrat senzill a l’aula. A més, disposes de diversos recursos per atendre la diversitat a la teva aula, així com funcions de comunicació i seguiment dels alumnes.

Demandar una presentació comercial

Veure una mostra digital

Top