Batecs de Llengua

BATECS DE LLENGUA

Una nova proposta per treballar la llengua catalana a Educació Primària

Coneix el programa amb el qual t'asseguraràs que els teus alumnes acabin l'etapa no només sabent llegirescriure expressar-se, sinó havent assolit també les competències pròpies de l’etapa. Un mètode realaplicable i amb resultats comprovats a centres de tot Catalunya.

Segueix llegint per saber-ne més i #BategaLaLlengua amb nosaltres!
 

Les claus del programa

REAL
Gestat per mestres, basant-se en l'experiència a l’aula.

Programa complet creat per Pilar Cor, mestra de Primària amb 41 anys d'experiència, reconegut amb el Premi Marta Mata de Pedagogia de l'associació Rosa Sensat i comprovat a centres d’arreu de Catalunya.

SEQÜENCIAT
Com més, millor, no.
Cada cosa en el seu moment.

Cada nivell tracta els continguts que l’alumne necessita i que pot assolir.

L’objectiu és que, cada curs, els alumnes adquireixin el màxim nivell competencial que el seu nivell maduratiu els permet.

INSPIRADOR
Perquè un alumne motivat aprèn. Un alumne desmotivat no aprèn.

Un mètode motivador per si mateix: els nens i nenes observen, dedueixen, busquen i intercanvien informació. Focalitza el desig de saber coses noves, formular-se preguntes i autoexigir-se més

INCLUSIU
Tothom s’ha de sentir valorat i aprendre segons la seva realitat.

Perquè la responsabilitat de l’escola és transmetre a TOT l'alumnat competències per desenvolupar-se fàcilment en la vida quotidiana. Fomentar l'autoestima dels alumnes és fonamental perquè avancin conjuntament en l'aprenentatge.

GUIAT
El mestre esdevé el centre metodològic del programa.

Per fer-ho, el programa ofereix suggeriments didàctics, material digital de suport i material manipulatiu (a Cicle Inicial). A més, els mestres disposaran d’una proposta d’acompanyament que garantirà la bona implantació del programa.

La metodologia als quaderns

El programa parteix d’experiències captivadores a fi de despertar l’interès dels nens i nenes. Cada bloc de continguts es planteja a partir d’un seguit d’activitats en clau participativa, creativa i competencial.

S’incentiven processos que suposen cercar i interpretar informació, s’activen la comunicació i el diàleg en grups petits i grans i es fomenta la transferència d’estratègies per aprendre

Pàgina exemple d'una lectura - Batecs de llengua
Dimensió literària

Tots els quaderns comencen amb una lectura motivadora:

1r Històries protagonitzades per lletres de l’abecedari.

2n Contes de diferents parts del món.

3r Històries de por.

4t, 5è i  Aventures d’uns nens detectius que resolen un misteri.

Pàgina exemple d'Expressió escrita - Batecs de llengua
Expressió escrita

S’entrena tenint-ne en compte tant la part comunicativa com la part lingüística. Mitjançant pautes per elaborar l’esborrany i fent incís en l’autocorrecció i la reescriptura els alumnes aprenen a perfeccionar el producte final.

La correcció sempre es treballa en profunditat i col·lectivament.

Pàgina exemple de Gramàtica - Batecs de llengua
Gramàtica 

Es treballa la gramàtica del discurs, la que l’alumne necessita per expressar-se, i la gramàtica doctrinal, la gramàtica normativa que el programa procura que s'adquireixi gràcies a la pràctica

La idea és que arribin a la norma pel seu compte, com a descoberta.

Pàgina exemple de Fonètica i Ortografia - Batecs de llengua
Fonètica i ortografia

Partint de les directrius del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, el programa recull tota l’ortografia que es recomana haver après a Primària

Es treballa de manera seqüenciada: l’ortografia natural (a 1r i 2n) i l’ortografia arbitrària (a partir de 3r).

Pàgina exemple de Comprensió lectora - Batecs de llengua
Comprensió lectora

Propostes amb activitats abans, durant i després de la lectura, perquè els alumnes desenvolupin tècniques de comprensió de diferents tipologies textuals.

Pàgina exemple de Lèxic - Batecs de llengua
Lèxic i Comunicació oral

Activitats per treballar continguts relacionats amb el lèxic i l’ampliació del vocabulari

El programa s’assegura que l’expressió oral no quedi en l’oblit i procura un treball sistemàtic i programat d’aquesta àrea.  

La metodologia a la guia didàctica

La guia didàctica és l’eix vertebral de Batecs de llengua. Inclou totes les indicacions per dur a terme la dinàmica d’aula, a més de concretar els aspectes essencials de la metodologia. És el nucli indispensable del programa, l’eina que t’acompanyarà durant tot el curs en la seva implantació i que te n’assegurarà l’assoliment. A la guia didàctica trobaràs:

Programacions sessió a sessió (adaptades a la càrrega horària del currículum)
Consideracions específiques per nivell per valorar el progrés dels alumnes en tots els àmbits
Propostes d’activitats complementàries per reforçar continguts
Propostes per la correcció de manera col·lectiva
Propostes d’avaluació
Relació de competències que es treballen en clau d'àmbits i dimensions

Dossier d'aproximació metodològica

Descarrega el document per conèixer millor com es treballen amb Batecs de llengua la lectura, la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la gramàtica, l'ortografia i la correcció.

Dossier d'aproximació metodològica

Coberta i pàgina d'exemple del Dossier d'aproximació metodològica

 

Material de l' alumne

Cada curs està organitzat amb un pack de quaderns fungibles:

Quaderns de l'alumne de 1r i 2n (Batecs de llengua)

Cicle Inicial

9 quaderns per curs

Quaderns de l'alumne de 3r i 4t (Batecs de llengua)

Cicle Mitjà

6 quaderns per curs

Quaderns de l'alumne de 5è i 6è (Batecs de llengua)

Cicle Superior

5 quaderns per curs

RECURSOS DEL MESTRE

En cada curs, el material del mestre consta d'una guia didàctica i de l'accés al Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA).

Guies del mestre de 1r a 6è (Batecs de llengua)

Tablet que mostra l'Entorn Virtual d'Aprenentatge

Recursos per a l' aula

Específic per a Cicle Inicial:

 • Làmines de personatges de les lectures (1r)
 • Làmina de l’abecedari (1r) 
 • Flashcards amb fotografies
 • Targetes de lletres de cartró plastificat (1r) i de paraules de cartró plastificat (2n)
 • Guia per treballar amb el material per a l’aula

Targetes amb vocabulari (Batecs de llengua)

Recursos digitals

Recurs digital Inventa històries (Batecs de llengua)

Per arribar a tots els alumnes:

 • Propostes de suport a la diversitat: fitxes de continguts per aprendre, practicar i repassar.
 • Eines per crear grups i assignar tasques de manera individual o bé en grup.
Recurs digital De salt en salt arribo a dalt (Batecs de llengua)

Per motivar els alumnes:

 • Llibre amb accés als recursos interactius associats a cada pàgina.
 • Inventa històries.
 • Vídeos i àudios de les lectures.
 • Eines per treballar la lectoescriptura i l’abecedari (Cicle Inicial).
Recurs digital La frase trencada (Batecs de llengua)

Per aprendre, practicar i repassar:

 • Dictaparaules.
 • Atrapa la paraula (ortografia).
 • La frase trencada.
 • Activitats d’autoavaluació.
 • Activitats interactives Pas a pas.
 • Dictat interactiu.
 • Eines digitals autocorregibles per treballar el dictat i l’ús del teclat.
Recurs digital Atrapa la lletra (Batecs de llengua)

Per preparar les classes:

 • Programacions adaptades al currículum.
 • Guia didàctica.
 • Guia del Quadern Aprenc les lletres (1r).
 • Videotutorials per treballar l’expressió.
Rúbrica per avaluar en format digital (Batecs de llengua)

Per avaluar:

 • Rúbriques.
 • Solucionaris.

Perquè et comuniquis amb els alumnes i la seva família:

 • Fòrums.
 • Diari d’aprenentatge de l’alumne (a partir de 3r).
Tutorial digital (Batecs de llengua)

Eines cooperatives:

 • Guia.
 • Tutorials.
 • Pas a pas i videotutorials de les tècniques cooperatives.
 • Rols i normes per cooperar.
 • Eines de gestió de l’aula.

Descarrega el catàleg de Batecs de llengua per saber-ne més! 

Coberta del catàleg de Batecs de llengua

Catàleg Batecs de llengua 

Gif del paquet de mostres de Batecs obrint-se

Top