Primària Empatia

Redactem els estatuts de l'aula

Mitjançant aquest recurs didàctic ajudaràs els teus alumnes aestablir les bases per tal d'assolir un entorn propici per aldesenvolupament de l'empatia. Hauran de redactar unsestatuts en què s'especificaran les normes comunes bàsiques deconvivència a classe que ells mateixos decidiran desprésd'haver-les consensuat entre tots.