Educació Infantil. Resolució de problemes matemàtics

Metamodels matemàtics generatius

Els models generatius de resolució de problemes matemàticspromouen les capacitats i estratègies de raonament delsinfants, més que no pas la recerca de solucions concretes.Per això afavoreixen la reflexió i la comunicació i permetentreballar en grup els problemes matemàtics sense que calguiarribar a resoldre'ls. Us proposem tres tipus d'exercicis, moltsenzills, que segueixen aquest model i que podeu adaptar per als vostres alumnes.