Condicions d'ús

www.cruilla.cat (d’ara endavant cruilla.cat) és un lloc web propietat d’Editorial Cruïlla (d’ara endavant Cruïlla) amb domicili al carrer Nàpols, 249, 1r, 08013, Barcelona i CIF A-08934689, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 6.233, llibre 5.522, foli 15, a la secció segona de Societats, full 73.853.

Adreça electrònica: contacte@cruilla.cat. Telèfon: 902 12 33 36 / 91 208 04 04

L'accés, reproducció i ús del web cruilla.cat requereix l’acceptació prèvia de la Política de Privadesa i les Condicions d’Ús vigents en cada moment, les quals Cruïlla es reserva el dret de modificar quan ho consideri oportú mitjançant la publicació del nou text en successives actualitzacions. És responsabilitat de l’usuari conèixer les Condicions d’Ús en cada moment, abans d’accedir als continguts, productes o serveis de cruilla.cat; en cas de no estar-hi d’acord, si us plau absteniu-vos d’utilitzar el web.

Propietat Intel·lectual

El web cruilla.cat és una obra formada per diferents elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, dissenys, programes d'ordinador –inclòs el codi html–, etc.), la propietat intel·lectual dels quals correspon a Cruïlla, excepte en el que fa referència materials obtinguts sota llicència de tercers.

Cruïlla i els seus llicenciataris mantenen en tot moment la Propietat Intel·lectual sobre el web i sobre els diferents elements que el componen, considerats individualment, en totes les còpies que se'n facin (sigui quin sigui el suport en què s'incorporin), concedint sobre els mateixos únicament un dret d'ús en els termes expressats en aquestes Condicions d'Ús, amb fins estrictament privats.

A més de l'anterior, Cruïlla és responsable de la selecció, disseny de l'estructura i disposició dels continguts de cruilla.cat, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc de fer les inversions orientades a l'obtenció, digitalització i presentació del portal. Per tant, li correspon la protecció que l'article 12 i el Títol VIII del Llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual li pugui concedir sobre el mateix, considerat com una base de dades.

Cruïlla també és propietària en exclusiva del disseny i la imatge gràfica de cruilla.cat, reservant-se les accions que legalment corresponguin contra les persones que poguessin fer-ne imitacions o usos deslleials.

Les marques de Cruïlla o de tercers que apareguin al web cruilla.cat no podran ser reproduïdes o utilitzades separadament, fora dels llocs on apareguin.

Comportament de l'usuari

Com a usuari, et compromets a fer una utilització adequada dels continguts, canals de comunicació i serveis oferts a través de cruilla.cat i a no fer-los servir per a

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans;
(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Cruïlla, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptible de provocar els danys mencionats;
(iv) difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació de Cruïlla o de tercers;
(v) atemptar contra els drets de Propietat Intel·lectual, Industrial, d'imatge o d'honor o altres que corresponguin a Cruïlla o a tercers.

Només es permetran comentaris, continguts i publicacions que estiguin relacionats o s'adeqüin al contingut i les finalitats pròpies de cruilla.cat. Cruïlla tindrà plena llibertat de decisió sobre si les aportacions dels usuaris són publicades al web cruilla.cat o no, i tindrà facultat per retirar-les quan ho cregui oportú. Cruïlla queda facultada per publicar els continguts que ens subministris, de forma parcial, resumida o abreujada.

La inclusió d'elements proporcionats pels usuaris a cruilla.cat no implica suport, patrocini o recomanació de Cruïlla sobre els mateixos, per la qual cosa Cruïlla no serà responsable del contingut ni de la licitud.

Continguts de tercers

La inclusió a cruilla.cat d'elements proporcionats per tercers no implica suport, patrocini o recomanació sobre els mateixos, per la qual cosa Cruïlla no serà responsable del contingut ni de la licitud d'aquests elements. En el cas que hi hagi publicitat de tercers (incloent patrocinis), els anunciants seran els únics responsables que el material publicitari compleixi les lleis aplicables; Cruïlla no serà responsable de qualsevol error o irregularitat que hi pogués haver en el material.

Pel fet de proporcionar, a través de cruilla.cat, accés (per mitjà de vincles o banners) a pàgines i llocs web, informacions, serveis, programes o dades que pertanyin a terceres persones (com, per exemple, determinats comentaris), Cruïlla no es converteix en l'editor d'aquests continguts ni es fa responsable, directament ni subsidiària, de les reclamacions que es poguessin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud, licitud o correcció d'aquests.

Enllaços a cruilla.cat

Queda autoritzat l'establiment de vincles i hipervincles al web cruilla.cat des d'altres pàgines o llocs web, sempre que no es faci de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca de Cruïlla, dels seus usuaris o de qualsevol persona o producte al qual facin referència. En l'establiment d'aquests vincles queda prohibida expressament la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres, així com les que permetin accés a serveis i continguts per als quals Cruïlla exigís registre previ (deep linking).

Queda prohibit l'establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirecta, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. Així mateix, queda expressament prohibit l'establiment d'enllaços amb finalitats mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d'elements extrets de cruilla.cat sense el consentiment previ i exprés de Cruïlla.

En cap cas s'entendrà que els vincles al web cruilla.cat des de pàgines o llocs web de tercers impliquin relacions de Cruïlla amb els seus titulars, ni suport, patrocini o recomanació, per la qual cosa Cruïlla no serà responsable del contingut i la licitud d'aquests.

Modificacions

Cruïlla es reserva el dret d'efectuar, en successives actualitzacions, les modificacions que consideri oportunes a cruilla.cat; podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es faciliten a través del portal, com a la forma en què es presenten i es localitzen.

Malgrat que Cruïlla s'esforçarà a mantenir al dia i lliure d'errors la informació continguda a cruilla.cat, no ofereix cap tipus de garantia respecte de l'exactitud i actualitat del contingut. Tampoc està garantida l'obtenció de cap resultat o fi concret, per la qual cosa l'accés i utilització de Cruïlla Digital és voluntari i de responsabilitat exclusiva dels usuaris.

Seguretat

Excepte quan s'indiqui el contrari de manera expressa, les transmissions des de cruilla.cat no són realitzades en un entorn segur. En conseqüència, Cruïlla no garanteix que l'accés sigui ininterromput o lliure d'errors; Cruïlla queda exonerada de qualsevol responsabilitat per danys derivats de l'ús o impossibilitat d'ús (incloent tots els danys indirectes, entre d'altres, la pèrdua de beneficis, oportunitats de negoci, d'informació, etc. ).

Llei i fur

Aquestes Condicions d'Ús estan sotmeses a la legislació espanyola.

En el supòsit que sorgís algun conflicte o discrepància en la seva interpretació o aplicació, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, quan es tracti d'una persona física consumidor final, en el lloc del compliment de l'obligació o al domicili de l'usuari.

En cas que l'usuari no fos consumidor final, o si la normativa aplicable permetés a les parts sotmetre's a un fur determinat, s'entendrà que Cruïlla i l'usuari s'han sotmès a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre que els pogués correspondre.

Cruïlla perseguirà l'incompliment d'aquestes Condicions d'Ús, així com qualsevol utilització indeguda de cruilla.cat o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciataris, especialment els de Propietat Intel·lectual i Industrial, exercint totes les accions, civils i penals que li pugin correspondre en Dret.